Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure perceel Postweg 25 in De Lutte

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PB 25
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure perceel Postweg 25 in De Lutte  

Beschrijving

Dinsdag, 26 mei 2015

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  • een omgevingsvergunning verlenen voor het  uitvoeren  van handelingen  in een  beschermd  natuurgebied, en het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Postweg 25 in De Lutte. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 14Z02503.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 14 juli 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Procedure