Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2015

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
24-11-2015
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2015 Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november 2015 het bestemmingplan Buitengebied, Veegplan 2015 gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2015  met bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 november 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het herstellen van omissies en het doorvoeren van geringe wijzigingen van de verbeelding als de regels op onderdelen  op enkele andere percelen  in het bestemmingsplan Buitengebied,  dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat:

  • Het bouwvlak voor het perceel Lutterzandweg 12 wordt hersteld en wordt opgenomen overeenkomstig de verbeelding in het bestemmingsplan Buitengebied 2013;
  • de bestemming “Wonen W4 (W-4)  ”aan de Hoge Lutterweg te De Lutte wordt gewijzigd conform de bestaande situatie van 4 naar 3 woningen (W-3);
  • de omvang van het bestemmingsvlak Oldenzaalsestraat 151 wordt aangepast aan de nieuwe kadastrale situatie;
  • de bestemming Natuur- en Bos van een perceel aan de Glanerbrugstraat wordt gewijzigd in de bestemming  “Agrarisch 1”;
  • de regels onder artikel 17.2.1. lid e worden gewijzigd door de inhoudsmaat van 250 m3 te verwijderen en een maximaal toegestane hoogtemaat van 4,5 meter op te nemen voor een gebouw  t.p.v. de aanduiding “dagrecreatie”.

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 5 januari 2016 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden
De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep  heeft ingesteld kan met het oog op een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Het verzoek dient geadresseerd  te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Procedure

Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Losser, 24 november 2015 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord

Bijlagen