Verleende stookontheffing Drielandweg 8 in Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1294
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 voor het volgende perceel gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Drielandweg 8, 7586 RL Overdinkel, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1294 (voorheen sectie K, nummer 663). Datum bekendmaking 17 februari 2014.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.