Vaststelling bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Kopshofweg-Scholtinkstraat en bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiele herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 94
Publicatiedatum
24-02-2015
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Kopshofweg-Scholtinkstraat en bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiele herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel.  

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 10 februari 2015 de  bestemmingsplannen Losser dorp partiële herziening Kopshofweg Scholtinkstraat en bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel heeft vastgesteld.
De  vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen  met ingang van 25 februari 2015  gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plannen

Het bestemmingsplan Losser dorp partiële herziening Kopshofweg Scholtinkstraat  heeft betrekking op de bouw van een woning aan de Kopshofweg en de bouw van een woning aan de Scholtinkstraat en het bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel op de verbouw van voormalig café Lits tot woonstudio´s op het perceel aan de Hoofdstraat 94 te Overdinkel.

Inzien bestemmingsplannen

De  vastgestelde bestemmingsplannen kunnen tot en met 11 maart 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
De plannen (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (Bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat) (Bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel)

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u onder bronbestanden bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat en bronbestanden Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel .

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kan:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over  de  ontwerp bestemmingsplannen  bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit  tot  vaststelling van de bestemmingsplannen treedt  in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het  besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 24 februari 2015

Bijlagen

Bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat
Toelichting Bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat
Verbeelding Bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat
Akoestisch onderzoek
Rapport verkennend bodemonderzoek en onderzoek asbest
Rapport verkennend onderzoek
Samenvatting watertoets
Watertoets
Raadsbesluit vaststelling Bestemmingsplan Losser Dorp, herziening Kopshofweg - Scholtinkstraat
Validatierapport

Bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel
Toelichting bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel
Regels bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel
Verbeelding bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel
Akoestisch onderzoek
Watertoets
Raadsbesluit bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 94 te Overdinkel
Validatierapport

 

 

Procedure

 

Bijlagen