Besluit omgevingsrecht Lossersedijk 10 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RC 10
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Lossersedijk 10 in De Lutte Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Lossersedijk 10, 7587 RC De Lutte. Datum bekenmaking 12 februari 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.