Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Snippertweg 1-3 te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PC 1
Publicatiedatum
23-06-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Snippertweg 1-3 te Losser Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 24 juni 2015 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiĆ«le herziening Snippertweg 1-3 te Losser.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het bouwvlak waarbij de voorgevelrooilijn dichter op de Snippertweg wordt gesitueerd.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 4 augustus 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

de bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 23 juni 2015

Bijlagen