Verleende omgevingsvergunning nabij de Nitertweg en de Imenhofweg te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning nabij de Nitertweg en de Imenhofweg te Losser  BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de percelen gelegen nabij Nitertweg in Losser, kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met kadastrale nummers 55 en 153, en de percelen gelegen nabij Imenhofweg in Losser kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met kadastrale   nummers 1408 en 1409           

Datum bekendmaking 10 December 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.