Verleende omgevingsvergunning op het perceel Waterradmolen 29, kadastraal bekend als LSR00 sectie G nummer 3250

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Waterradmolen 29, kadastraal bekend als LSR00 sectie G nummer 3250 BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Waterradmolen 29, kadastraal bekend als LSR00 sectie G nummer 3250

Datum bekendmaking 12 oktober 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.