Gewijzigde vaststelling ( bestuurlijke lus) bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Hengelmansweg 4 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
17-11-2015
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling ( bestuurlijke lus) bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Hengelmansweg 4 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend, dat de gemeenteraad op 10 november 2015 het bestemmingplan Buitengebied partiĆ«le herziening Hengelmansweg 4 De Lutte gewijzigd (bestuurlijke lus) heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak van 12 augustus met nummer 201410296/1/R1 van de afdeling bestuurs- rechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 21 oktober 2014.

Beschrijving

Het planindenficatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0168.008PH05-0402. Het raadsbesluit bestuurlijke lus van het bestemmingsplan met het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 18 november 2015 gedurende zes weken ter inzage.

Bestuurlijke lus
Op het vaststellingsbesluit is artikel 8: 51d  van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten “bestuurlijke lus” heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het eerder genomen besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. Afdeling 3.4 van de Awb behoeft niet te worden toegepast.

Wijziging ten opzichte van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld in die zin dat:
de aan te leggen landbouwweg met parkeerplaatsen op de verbeelding nader is aangeduid, de regels hierop zijn aangepast en een nadere motivering is gegeven voor die gedeelten van de weg binnen de EHS.

Inzien bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde plan kan tot en met 29 december 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op de website ruimtelijkeplannen worden ingezien.

Bronbestanden
De brombestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Beroep Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Losser, 17 november 2015 Publicatie 1. Nieuwe Dinkellander 2. Website www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 3. Staatscourant 4. Publicatiebord