Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het perceel Hoenderkampweg 3 te Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser A 2288
Publicatiedatum
15-12-2015
 Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Hoenderkampweg 3 in Beuningen, kadastraal bekend als LSR00, sectie A, nummer 2288. Het zaaknummer van de aanvraag is 15Z00453

Procedure

 Deze definitieve besluiten met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 16 december 2015 tot en met dinsdag 26 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Beroep Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.