kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure wabo op de percelen gelegen nabij de Nitertweg en nabij de Imenhofweg te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure wabo op de percelen gelegen nabij de Nitertweg en nabij de Imenhofweg te Losser Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de percelen gelegen nabij Nitertweg in Losser, kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met kadastrale nummers 55 en 153, en de percelen gelegen nabij Imenhofweg in Losser kadastraal bekend als LSR00, sectie Q, met kadastrale nummers 1408 en 1409. Het zaaknummer van de aanvraag is 15Z00966

Procedure

De aanvraag, het ontwerpbesluit, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 14 oktober tot en met dinsdag 24 november 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. Zienswijzen Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.