Verleende omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 43

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AS 43
Publicatiedatum
08-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 43  BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen en vergroten van een dakkapel op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser.

Datum bekendmaking 30 november 2015;

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.