Vastgesteld bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7585PD 467
  • 7585PD 471
Publicatiedatum
20-05-2021
Einddatum
01-07-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2021 het  bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.0013PH01-0401 ligt met ingang van van donderdag 20 mei 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Naar aanleiding van de sluiting van seksclub Eldorado in 2014 heeft de gemeenteraad op 7 januari 2020 een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel Gronausestraat 467-471 te Glane. Met dit voorbereidingsbesluit zijn de gebruiksmogelijkheden voor het perceel met opstallen beperkt tot het feitelijke gebruik op dat moment. Het voorbereidingbesluit is een jaar lang geldig. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de maximale gebruiksmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan, inclusief het gebruik als seksclub, weer van kracht worden. Dit tenzij voor het verstrijken van de termijn een nieuw bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Met dit bestemmingsplan is hieraan voldaan. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan blijft het huidige gebruik gelijk. Dit met uitzondering van de mogelijkheid om een deel van het pand te kunnen gebruiken als seksclub. Dit komt te vervallen. Ook is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om het bestemmingsplan te wijzigen voor de bouw van zes grondgebonden woningen. Daarmee wordt alvast een voorschot genomen op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse zoals vastgelegd in de ‘Structuurvisie Losser’. 
Bij het vaststellen van het plan zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. 

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471” kan met ingang van donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 1 juli 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 19 mei 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
  3. Staatscourant

Bijlagen