Besluit verlengen beslistermijn Hoofdstraat 63, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586BL 63
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Besluit verlengen beslistermijn Hoofdstraat 63, 7586 BL Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verbouwen van een partycentrum tot 6 appartementen op het perceel Hoofdstraat 63, 7586 BL Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 1 maart 2021.
Datum bekendmaking 10 februari 2021.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.