Besluit intrekking omgevingsvergunning Stellingmolen 2, 7587 RV de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587RV 2
Publicatiedatum
08-06-2021
Einddatum
20-07-2021
Kaart behorende bij: Besluit intrekking omgevingsvergunning Stellingmolen 2, 7587 RV de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op grond van artikel 2.33, tweede lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten de onderstaande vergunning in te trekken:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een villa met garage en het aanleggen van een uitrit op het perceel Stellingmolen 2, 7587 RV de Lutte.
Datum bekendmaking 8 juni 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.