Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 591, Wensinkweg 2, 7582 RE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582RE 2
Publicatiedatum
12-09-2018
Einddatum
24-10-2018
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van twee eikenbomen op het perceel Wensinkweg 2, 7582 RE Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 591.
Datum bekendmaking 5 september 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.