Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op percelen zijn kadastraal bekend als LSR00, sectie E, nummers 3197, 3198 en 3199

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser E 3197
Publicatiedatum
12-05-2021
Einddatum
23-06-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit en een verklaring van geen bedenkingen (hierna; VVGB) van de gemeenteraad. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van de gebruiksvoorschriften van het Provinciaal inpassingplan Landgoed Oldenzaal om het gehele jaar begrazing met maximaal 1,5 GVE/ha toe te staan op een aantal percelen in de Lutte. Deze percelen zijn kadastraal bekend als LSR00, sectie E, nummers 3197, 3198 en 3199. Deze aanvraag is in onze systemen geregistreerd onder zaaknummer 20Z02337.
Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit van de VVGB van de gemeenteraad, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 13 mei 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Daarbij wordt verzocht om in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit van de VVGB van de gemeenteraad.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, dan kan u contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377391.