Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Havezatensingel 6, 7581 WB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581WB 6
Publicatiedatum
11-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor een interne verbouwing en het deels wijzingen van het brandveilig gebruik van het gebouw op het perceel Havezatensingel 6, 7581 WB Losser.
De bovengenoemde ontwerpbesluiten met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 22 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.